zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości "Wieży ciśnień"

zamawiający: MZECWiK sp.z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: Przetarg na sprzedaż nieruchomości
nr sprawy: 1/2012
wartość: _
termin składania ofert: 16 marca 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: Do dnia 16.03.2012 r. do godz. 12:00 tj. terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta 
Pobierz tekst: OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf (34kB) pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Tysiąclecia 8A, wpisanego w KRS pod nr 0000122859. prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, posiadającym NIP: 878-000-44-42, Regon 870489148 oraz kapitał zakładowy w wysokości 15 460 500 PLN, ogłasza nabór ofert na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI: „ Wieży ciśnień" o powierzchni 56,50 m2 oraz gruntu o powierzchni 0,0302 ha, położonych w Wąbrzeźnie przy ulicy Matejki 2. Budynek położony jest na działce gruntu nr 359/15 w jednostce ewidencyjnej Miasto Wąbrzeźno, w obrębie 1, pod pozycją rejestru G.29.
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI:
1)      Umowa najmu z dnia 01.04.2007 roku zawarta do dnia 31.12.2012 roku, której przedmiotem jest ściana wewnętrzna i zewnętrzna budowli przeznaczona do zamontowania anten nadawczo – odbiorczych internetu,
2)      Umowa na czas nieokreślony, której przedmiotem jest udostępnienie powierzchni na wieży na rzecz Gminy Miejskiej Wąbrzeźno,
3)      Obiekt znajduje się pod opieką konserwatorską, a zatem wszelkie prace związane z przebudową lub remontem należy zgłaszać Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Toruniu przy ulicy Łaziennej 8.
 
Dla budowli budynkowej istnieje założona księga wieczysta KW nr 12022. Aktualnie wpisana jest hipoteka kaucyjna, jako zabezpieczenie umowy kredytowej nr 84/34/08/06 z dnia 04.09.2008 roku, jednakże za zgodą Banku z dnia 25.10.2011 roku nastąpiło wyłączenie budynku wieży z tego obciążenia, dla nieruchomości gruntowej istnieje założona księga wieczysta KW nr TO1W/00012022/9, obie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie.
PRZEDMIOT PRZETARGU OBEJMUJE:
1)      Zbycie prawa własności budynku wieży ciśnień,
2)      Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, określonego do 27.01.2097 r.
 
CENA WYWOŁAWCZA: 80 000 zł
1)      MZECWiK ustala wadium w wysokości 8 000 zł, które należy wpłacić na konto Spółki: Bank Spółdzielczy Chełmno Nr 42 9486 0005 0030 6258 2000 0002 w terminie do dnia złożenia oferty z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości budynkowej i gruntu – Wieża ciśnień”. Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, pozostałym zaś zostanie zwrócone po przetargu – na konto uczestnika przetargu, w terminie 7 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o umowie, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
2)      Cała cena sprzedaży wylicytowana w przetargu, uwzględniająca wpłacone wadium, jest płatna najpóźniej na 3 dni przed spisaniem umowy w formie aktu notarialnego, którą planuje się na pierwszy kwartał 2012 roku, nie później jednak niż w ciągu 60 dni od daty zakończenia przetargu.
 
Oferty należy składać wraz z proponowaną ceną, dowodem zapłaty wadium, oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz oświadczeniem o zachowaniu w tajemnicy wszystkich danych ujawnionych przez MZECWiK na potrzeby realizacji tego postępowania w kopertach zamkniętych z opisem na kopercie „Przetarg na sprzedaż nieruchomości budynkowej i gruntu -Wieża ciśnień” w sekretariacie Spółki.
Termin składania ofert mija w dniu 16.03.2012 r. o godz.12.00.
Więcej informacji udziela p. Stefan Guntowski tel. 56 688 15 98 oraz sekretariat tel. 56 688 14 27, gdzie można zapoznać się w sposób szczegółowy z warunkami przetargu, ujawnionymi również na stronie internetowej http://www.bip.mzecwik.pl/ a także ustalić sposób i czas obejrzenia obiektu i jego dokumentacji technicznej po złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie o zachowaniu tajemnicy, co do wszystkich danych ujawnionych przez MZECWiK w związku z niniejszą ofertą.
MZECWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania NABORU OFERT w każdym czasie bez podania przyczyn.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w dniu 16.03.2012 r. w sekretariacie Spółki o godz. 12.15. Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 21.03.2012 r. o godz. 11.00. Dla ważności przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty. W przypadku złożenia równorzędnych ofert zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Pobierz tekst: OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Stefan Topij (29 lutego 2012, 08:39:51)

Ostatnia zmiana: Stefan Topij (27 kwietnia 2012, 10:45:20)
Zmieniono: Informacja o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5163